search


Lexislación das Ensinanzas Superiores de Deseño

Estes estudos desenvólvense segundo o lexislado no Real Decreto 633/2010, de 14 de maio, (BOE Núm. 137 do sábado 5 de xuño de 2010) e no Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG Núm. 223 do Luns 23 de novembro de 2015) e pola Orde do 21 de novembro de 2016 pola que se regula a ordenación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño en desenvolvemento do citado Decreto 172/2015, do 29 de outubro.