search


Ilustración

ilustracion

Presentación
No transcurso da súa preparación o/o ilustrador/a recibe os fundamentos técnicos, artísticos e estilísticos que lle permitirán interpretar un concepto e traducilo gráficamente mediante a solución que mellor se adapte ao perfil do proxecto.
A formación do alumnado da especialidade oriéntase ao exercicio da súa actividade profesional no ámbito público ou privado, en em¬presas relacionadas coa comunicación e a ilustración: axencias de publicidade, editoriais e estudios de deseño, prensa, televisión ou noutras empresas ou institucións que o requiran como parte dun equipo de traballo, ou ben actuando como profesional autónomo/a.

Organización
O Ciclo Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración organízase, en dous cursos académicos de 60 créditos ECTS cada un, cun total de 120 céditos ECT, dos que 114 créditos ECTS corresponden a módulos impartidos no centro docente e 6 créditos ECTS, a prácticas en empresas.
Ao final da formación o alumnado recibe o Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ilustración que posúe carácter homologado e recoñecemento oficial en toda Europa.
O acceso ao ciclo é directo para quen estea en posesión do título de Bacharelato Artístico, Artes plásticas e deseño, Conservación e Restauración, Belas Artes, Arquitectura, Enxeñaría técnica en Deseño Industrial. Acceden mediante proba específica aqueles/as que posúan o título de Bacharel ou declarado equivalente a efectos de acceso e a través de proba xeral e específica o alumnado que supere os 19 anos de idade e careza da titulación requerida.

Primeiro curso
Fundamentos da representación e a expresión visual
Teoría da imaxe
Medios informáticos
Representación espacial aplicada
Técnicas gráficas tradicionais
Debuxo aplicado á ilustración I
Técnicas de Expresión Gráfica I
Proxectos de Ilustración I
Historia da Ilustración.

Segundo curso
Fotografía
Debuxo Aplicado á ilustración II
Técnicas de expresión gráfica II
Produción gráfica industrial
Proxectos de ilustración II
Proxecto integrado
Formación e orientación laboral
Prácticas en empresas, estudos e talleres