search


Protocolo de control

O profesorado debe asinar as horas de entrada e saída no parte diario de asistencia situado na sala de profesores.
FALTAS e PERMISOS: deberán ser notificadas/solicitadas ao xefe de estudos POR CORREO ELECTRÓNICO á maior brevidade, entregando os xustificantes correspondentes no mesmo día da incorporación ao centro. Se un/ha profesor/a necesita ausentarse dará aviso con antelación de 2 días, salvo forza maior imprevista.