search


FAQS acceso Ensinanzas Artísticas Profesionais

EASD_Web_171122.28

PREGUNTAS FRECUENTES ACCESO ENSINANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONAIS

.
INFORMACIÓN XERAL

Que é unha EASD?
Unha EASD é unha Escola de Arte e Superior de Deseño.
En Galicia hai 4 Escolas de Arte e Superiores de Deseño de titularidade pública, dependentes da Xunta de Galicia:
• EASD Pablo Picasso, en A Coruña.
• EASD Mestre Mateo, en Santiago de Compostela.
• EASD Ramón Falcón, en Lugo.
• EASD Antonio Failde, en Ourense.

Que se pode estudar nunha EASD?
Nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño pódense estudar:
• Ensinanzas Artísticas Profesionais (EEAAPP): Ciclos Superiores de Artes Plásticas e Deseño en distintas especialidades. (2 cursos, con prácticas en empresas e realización de obra final)
• Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS) en Deseño: Titulacións superiores equivalentes a todos os efectos aos títulos de Grao universitarios. (4 cursos, con prácticas en empresas e Traballo Fin de Estudos)
.
Que Especialidades profesionais se poden estudar na EASD Antonio Faílde?
Podes matricularte nos seguintes Ciclos Superiores:
• Fotografía.
• Ilustración.
• Ebanistería Artística

.
SOBRE A INSCRICIÓN NAS PROBAS DE ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONAIS

Podo inscribirme na EASD Antonio Faílde se non teño Selectividade?
Si. Para o acceso aos Ciclos Superiores non é requisito ter realizadas nen superadas as probas de Selectividade, xa que o acceso a ditas Ensinanzas realízase a través dunha proba de acceso específica.

Se non teño aínda o bacharelato aprobado pero vou aprobar na convocatoria extraordinaria, podo acceder a estudar un Ciclo Superior o vindeiro curso?
Si. Ao facer a solicitude de inscrició marcarás a opción: “Pendente o Título de Bacharelato”. Unha vez superado, deberás aportar a documentación na Secretaría da Escola antes de realizar as probas. Recomendación: no caso de que non esteas seguro/a de aprobar, tamén podes facer as probas de madureza.

Se non teño o título de Bacharelato, nen o vou ter, podo acceder a estudar Ciclo Superior o vindeiro curso?
Si. Se tes máis de 19 anos ou os cumpres neste ano, tes que inscribirte (no prazo establecido cando se publique a convocatoria) para facer as probas de madureza.

Se xa aprobei a proba de madureza en cursos anteriores, teño que volver facela?
Non. O certificado de ter superado a proba de madureza é válido para sempre; terás que entregar fotocopia cotexada no momento de facer a inscrición. Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría cotexan as fotocopias para entregar.

Se teño aprobada a proba específica de acceso en convocatorias anteriores, teño que repetir a proba este curso?
Si, as probas específicas só teñen validez para a o curso no que se convocan. Aínda que teñas a proba superada doutros anos, tes que matricularte de novo e repetila.

Onde teño que facer a inscrición ás probas de acceso?
A inscrición farase na Secretaría da Escola elixida en primeira ou única opción. Se queres estudar Fotografía, Ilustración ou Ebanistería Artística, terás que entregar a solicitude de inscrición na Secretaría da EASD Antonio Faílde no prazo establecido cando se publique a convocatoria de acceso.

Podo facer a inscrición por internet?
Non. A solicitude terá que ser entregada na Secretaría da EASD Antonio Faílde, xunto coa documentación que proceda.
Podes recoller, cubrir e entregar os impresos na Secretaría da EASD Antonio Faílde en horario de 9:00h. a 14:00h.

Que documentación hai que presentar ao facer a inscrición?
• Fotocopia do DNI, NIE ou pasaporte
• Fotocopia cotexada da documentación acreditativa que corresponda (por exemplo: Título de bacharelato, ou certificación académica en que conste o depósito do título; título de técnico superior de artes plásticas e deseño e certificación académica..). Se traes a fotocopia e o orixinal na Secretaría cotexan as fotocopias para entregar.
• Certificado de proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
• Certificado de ter superado a proba de madurez para maiores de 19 anos en convocatoria anterior.

Que título fai falta para poder optar ao acceso directo a un Ciclo Superior?
Podes ter acceso directo cos seguintes títulos:
• Título de bacharelato de Artes ou Bacharelato artístico experimental
• Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño dunha familia profesional relacionada co ciclo ao que se pretende acceder, como por exemplo os títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Fotografía, Ilustración e Ebanistería Artística que se imparten na Escola.
• Título Superior en artes plásticas, en deseño ou en conservación e restauración de bens culturais.
• Título de arquitecto, licenciatura en Belas Artes ou título de enxeñeiro técnico industrial.
• Experiencia Laboral de polo menos 1 ano.

Se solicito o acceso directo, iso quere dicir que xa obteño praza?
Non. Soamente se ofertan un 50% das prazas para os que optan polo acceso directo. Nos Ciclos Superiores de Ilustración, Fotografía e Ebanistería Artística ofértanse 30 prazas de novo ingreso en cada unha.
No caso de que haxa máis solicitudes que prazas, o criterio de adxudicación, será en función da titulación alegada e da nota final do expediente académico.

Se estou a piques de obter o título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño, podo optar pola modalidade de Acceso directo? No caso de que só teña pendente a avaliación do proxecto final para a obtención do título.
Si, aínda que dependería do cálculo da nota final do expediente e de quedaran prazas libres.

Se non teño decidida a especialidade, podo facer as probas e logo escoller?
Non, as probas de acceso específicas son diferentes en funciónda familia profesional que se quere estudar.

.
SOBRE A REALIZACIÓN DAS PROBAS DE ACCESO

Cando me podo inscribir para facer as probas de acceso?
Non hai unha data fixa. Cada ano publícase a convocatoria na que se recollen as instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás EEAAPP de Deseño para o seguinte curso. Nesta convocatoria elaborase un calendario coas data límite para facer a inscrición e as datas de publicación de aspirantes admitidos.

Cando se fan as probas de acceso?
Na convocatoria de acceso xa ven indicada a data de realización das probas, de comunicación de cualificacións e de reclamacións. Como data aproximada, adoitan ser cara finais de xuño, principios de xullo.

Onde van a ser as probas de acceso?
O lugar de realización publícase na convocatoria, aínda que polo xeral, adoitan ser na EASD Mestre Mateo en Santiago.

Hai temario ou bibliografía para preparar as probas?
Non, pero podes descargar os modelos de probas de cursos anteriores nos seguintes enlaces:

Descargar Modelos de probas substitutivas do título de Bacharelato 2018 (Probas de madureza. Bacharelato)

Descargar Modelo de Exame Acceso EEAAPP 2018: Proba específica

.
SOBRE A MATRÍCULA NO CURSO
Despois de aprobar a proba de acceso e obter praza, teño que facer algo máis?
Si, tes que facer a matrícula na Secretaría da Escola na que obtiveches a praza, no prazo establecido na convocatoria de acceso e admisión do alumnado ás EEAAPP de Deseño para o seguinte curso.

Se non obteño praza, pero estou na lista de espera, aínda teño posibilidade de poder matricularme?
Si, se as persoas que obtiveron praza non formalizan a matrícula en Secretaría, publicarase una nova lista de persoas que acadan praza e ábrese un novo prazo para que esas persoas se matriculen e así sucesivamente ata completar tódalas prazas ofertadas.

Canto custa a matrícula nas EEAAPP de Fotografía, Ilustración e Ebanistería Artística?
A matrícula nos Ciclos Superiores é gratuíta. No caso de ser menor de 28 anos, hai que abonar o importe do seguro escolar, que o curso pasado tiña un importe de 1.12€.
No momento de formalizar a matrícula, deberás aportar 3 fotografías tamaño carné.

Podo solicitar unha beca?
Si. A beca hai que tramitala directamente dende a páxina web do Ministerio de Educación. No momento de facer a matrícula, deberás indicar se a solicitaches.

Podo cursar o 1º curso nunha especialidade e solicitar o cambio a outra especialidade nos seguintes cursos?
Non, incluso entre especialidades pertencentes á mesma familia profesional con proba de acceso común. Se queres cambiar de especialidade deberás presentarte a unha nova proba de acceso específica e, se for o caso, solicitar na fase de matrícula a validación de algúns módulos superados na antiga especialidade.

.
SOBRE AS ENSINANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONAIS

Podo acceder a facer unha estadía no estranxeiro cunha beca Erasmus?
Si. A Escola ten establecidos os convenios correspondentes polos que o alumnado pode solicitar unha beca Erasmus e facer as prácticas en empresa nun centro no estranxeiro.

Vou facer prácticas en Empresas?
Si. No 2º curso, está prevista a realización da Formación en Centros de Traballo cunha carga horaria de 150. A Escola ten establecidos convenios con diversas empresas que acollen ao alumnado en prácticas. E tamén podes propor a empresa na que queres facer as prácticas e a Escola elabora o convenio correspondente.

Vou facer traballo Fin de Estudos?
Si. Para rematar os Estudos hai que presentar un Proxecto Integrado.

Que titulación acado ao rematar os estudos?
Ao rematar os estudos acádase a titulación de Técnico Superior.

Onde podo atopar máis información?
Na páxina web da Escola podes consultar os plans de Estudos de cada ciclos formativo e acceder á lexislación completa:
Plan Estudos EEAAPP de Fotografía
Plan Estudos EEAAPP de Ilustración
Plan Estudos EEAAPP de Ebanistería Artística