search


Ebanistería

ebanisteria

Presentación
Os estudos de ebanistería dotan ao alumno dos coñecementos necesarios para desenvolver o seu labor profesional no ámbito da restauración, o mobiliario ou na artesanía da madeira.
No seu proceso de formación, o ebanista edúcase no rigor técnico e a sensibilidade plástica para construír e elaborar mobiliario e pezas de calidade técnica e artística, a partir do propio proxecto ou dun encargo profesional determinado. E tamén colaborar co conservador restaurador para a restauración de elementos de ebanistería artística, a partir das instrucións e/ou documentación elaborada por conservadores restauradores de bens culturais.

Organización
O Ciclo Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño en Ebanistería Artística organízase, en dous cursos académicos e prácticas en empresa.
Ao termo da formación o alumno recibe o título de Grao superior dos ensinos profesionais de Artes Plásticas e Deseño que posúe carácter homologado e recoñecemento oficial en toda Europa.
Ou acceso ao ciclo é directo para aqueles alumnos que cursasen ou Bacharelato Artístico, mediante proba específica para vos que procedan de 2º de Bacharelato, Técnicos Superiores e FP2 e a través de proba xeral e específica para alumnos que superen os 19 anos, sen titulación previa.

Primeiro curso
Debuxo artístico
Debuxo técnico
Volume
Historia do moble
Aplicacións informáticas
Materiais e tecnoloxía da madeira
Taller de ebanistería I
Proxectos de ebanistería I

Segundo curso
Taller de ebanistería II
Proxectos de ebanistería II
Taller de Técnicas de restauración de ebanistería
Formación e orientación laboral
Proxecto integrado
Prácticas en empresas estudos e talleres