search


Diseño de interiores

interiorismo

Presentación
O/a deseñador/a de interiores é un/unha profesional capaz de analizar, investigar e proxectar, dirixir equipos de proxectos e de execución de obras de deseño de interiores, así como actuar de interlocutor/a directo/a ante as administracións públicas no ámbito da súa profesión. As saídas profesionais son aquelas relacionadas cos ámbitos principais nos que desenvolve a súa actividade:
– Vivenda e deseño dos espazos interiores para o hábitat.
– Deseño de espazos comerciais e de ocio.
– Deseño de espazos administrativos.
– Deseño de espazos culturais, educativos e lúdicos.
– Deseño de espazos efémeros.
– Rehabilitación de vivendas.
– Paisaxismo e deseño de espazos públicos.
– Xestión empresarial de actividades creativas.
– Deseño dos espazos interiores dos distintos sistemas de transporte.
– Xestión de obras, medicións, orzamentos e prevención de riscos no ámbito do deseño de interiores.
– Dirección de obra no ámbito do deseño de interiores.
– Investigación e docencia.

PERFIL DE INGRESO
OBXECTIVO
COMPETENCIAS
LEXISLACIÓN

Titulación
A superación das ensinanzas artísticas superiores de Deseño dará lugar á obtención do título superior de Deseño, especificando a especialidade correspondente, que queda incluído para todos os efectos no nivel 2 do Marco Español de Cualificacións para a Educación Superior e será equivalente ao título universitario de grao.
O perfil de egreso do/a titulado/a superior de Deseño corresponde ao/á dun/dunha profesional cualificado/a capaz de concibir, fundamentar e documentar un proceso creativo a través do dominio dos principios teóricos e prácticos do deseño e da metodoloxía proxectual, capaz de integrar as diversas linguaxes, as técnicas e as tecnoloxías na correcta materialización de mensaxes, ambientes e produtos e significativos. Os/as titulados/as Superiores de Deseño estarán capacitados/as para o exercicio da creación e da investigación.

Organización
A duración das ensinanzas artísticas superiores de Deseño comprende catro cursos académicos, de 60 créditos ECTS cada un, cun total de 240 créditos ECTS, de acordo co sistema europeo de transferencia de créditos. Estes créditos, segundo o cadro do plan de estudos anexo, distribuiranse entre materias de formación básica, materias obrigatorias da especialidade, materias de libre elección propostas pola escola, prácticas externas e o traballo de fin de grao. Estas ensinanzas son de tipo presencial e, segundo as disciplinas, impártense en língua galega e/ou castelá.

MATRÍCULA E PERMANENCIA
RECOÑECEMENTO DE CRÉDITOS
TRABALLO FIN DE ESTUDOS
MOBILIDADE
PRÁCTICAS EXTERNAS

Acceso
Xeral. Con carácter xeral, para o acceso a estes estudos requirirase estar en posesión do título de Bacharel ou título declarado equivalente, ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e superar a proba específica de acceso.

Máis de 18. Os/as aspirantes que non estean en posesión do título de bacharelato ou equivalente e teñan dezanove anos cumpridos no ano de realización das probas, deberán superar a proba establecida no artigo 69.5º da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, e o/a aspirante deberá acreditar os seus coñecementos e a madureza en relación cos obxectivos propios do bacharelato.

Directo. Poderán acceder aos estudos, sen realizar a proba específica, os/as aspirantes que estean en posesión dun título de técnico superior en artes plásticas e deseño.

A inscrición para a realización das probas de acceso efectúase na secretaría da escola a comezos do més de maio e as probas realízanse no més de xuño. As convocatórias correspondentes a cada curso académico publicitaránse neste sitio web.

A escola oferta 20 prazas de novo ingreso en cada curso.

ACCESO E ADMISIÓN