search


COVID-19

Instrucións Protocolo de adaptación ao contexto da Covid 19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021.

Declaración responsable

Autoenquisa de sintomatoloxía Covid-19. En caso de ter algún síntoma, non acudir ao centro e chamar ao teléfono do Equipo Covid da escola: 671269002

Este é o Plan de Adaptación ao Covid-19 da EASD Antonio Faílde. Trátase de un documento vivo que se irá actualizando en función dos requerimentos derivados da evolución da pandemia.

Este é o Plan de Continxencia da Covid-19 da EASD Antonio Faílde. Implermentaranse no mesmo as decisións que adopte en cada momento a autoridade Sanitaria e Educativa