search


Erasmus Policy Statement (EPS)

Declaración Política ERASMUS (EPS)

1. Estratéxia do Centro en relación á política de mobilidade e asignacións.

A) Na elección dos membros do programa será contacto axencias nacionais Erasmus para seleccionar as mellores e máis adecuadas institucións para lograr empresas de acollida EASD Antonio Failde; Dadas as organizacións traballaron anteriormente cun bo nivel de calidade fornecido e relacións coas súas propias redes de colaboración expandida. preparatoria para establecer novos contactos con empresas especializadas e preferentemente con escolas que ofrecen visitas educativas han impulsar un esquema semellante.
un programa común para as funcións definidas ambos serán establecidas a curto e longo prazo; E ferramentas de avaliación será creada para medir a calidade dos proxectos.

B) As zonas xeográficas escollidas dependerá das ofertas educativas máis adecuadas para o noso centro, Aplicando-se, sempre que sexa posible, cursos de idiomas IECL se non é a primeira lingua.
Os acordos serán feitos cos países na fronteira, como Portugal, debido á súa proximidade xeográfica e cultural.

C) Para coñecer e gozar doutras culturas para desenvolver unha conciencia global de base en estudos de arte e deseño. Consolidar as relacións xa traballou con escolas e ampliar os lazos europeos. Permitir o intercambio de linguas entre os distintos países para divulgar o noso patrimonio na UE. Integrar os estudantes doutras áreas educativas. Introducir os alumnos na experiencia de traballo dentro dun mercado europeo pertencentes á súa área de estudos. Profesores para coñecer outros métodos de ensino, técnicas e tecnoloxías de deseño e aumentar a excelencia na formación. Garantir a mobilidade de todos os nosos niveis de ensino.

actividades previstas
- Preparatorio para organizar intercambios de estudantes visitas.
- Enviar a estudantes do ensino superior durante os períodos de estudo e experiencia de traballo.
- Para enviar e recibir estudantes de Senior Deseño Educación durante os períodos de estudo e experiencia de traballo.
- Enviar e recibir docentes en institucións de ensino superior de outros países.
- Para organizar cursos intensivos de idiomas para os alumnos.
- Invita os profesores traballando experiencia noutros países.
- Enviar docentes para a experiencia de traballo de empresas a outros países.
- Participar de títulos internacionais como o 3º 4º 6ª estudantes internacionais trienais 5 e en Istambul en xuño deste ano.
- Participar de posibles proxectos de investigación con universidades europeas.

2. Organización e posta en marcha de proxectos de cooperación nos nosos centros

EASD Antonio Failde parte hai anos en proxectos de cooperación internacional para impulsar as relacións cos nosos socios e promover novos acordos.
Vimos realización de exposicións internacionais de estudantes durante anos, como a 3ª 4ª e 5ª Trienal de estudantes internacionais en Estambul. Estamos participando de novo na sexta edición en xuño deste ano.
Nós organizamos exposicións futuras en colaboración coa Accademia dei Belle Arti dei L’Aquila, a Superiore Instituto para a industria artística Dogus ISIA en Roma ou Istambul.
Tamén mantemos contacto con varios sede internacional do Instituto Cervantes en diferentes países para colaboración futura.
A nosa escola segue a traballar sobre as relacións máis aló das fronteiras, como o Erasmus acordo bilateral coa ESAD, no Porto, esperamos ampliar con proxectos conxuntos que fortalezan os lazos lingüísticos, culturais e xeográficas.
Ademais, estamos a preparar unha visita a Angouleme en maio deste ano para ir á Comic Con con estudantes de deseño gráfico para redes e posibles colaboracións con escolas de deseño.

3. O programa de modernización da EASD

Ten os seguintes obxectivos:

A) Aumentar o número de estudantes cualificados.
Información detallada publicaranse na páxina web, sitios de redes sociais e foros en torno á escola para mellorar a difusión dos prazos e chamadas.
El pediu a profesores que participan na mobilidade Erasmus nun claustro.
Coordinación de Programas Internacionais, composto por profesores de varios departamentos, explicar aos profesores e alumnos durante as reunións regulares información necesaria sobre as condicións do programa e promover a súa participación.

B) Para mellorar a relevancia e calidade da educación superior na UE
A EASD asegurar o recoñecemento das cualificacións obtidas nos dous tipos de estudos en cursos de ensino superior e de validación de créditos ECTS e diplomas obtidos no programa Erasmus. Recoñecemento de módulos de cursos de formación funcionará comparando currículos e ensino espallados entre as distintas escolas.
A EASD asegurar o pleno recoñecemento da experiencia profesional no estranxeiro, así como experiencia de traballo en coidados.

C) O reforzo da calidade a través da comparación de mobilidade e cross-country
A selección dos alumnos seguirá criterios de igualdade, excelencia e capacidade; Facendo o país o coñecemento da lingua meta é relevante.
Os requisitos para participar no programa Erasmus, os criterios de selección e os alumnos seleccionados serán publicados na páxina web, a fin de facilitar a participación.
Todos os participantes na mobilidade Erasmus presentará unha charla docentes da escola para falar sobre as súas experiencias de vida e proxectos.

D) A conexión entre o ensino superior, investigación e empresas
O desenvolvemento de cursos de formación realizada en lugares de traballo, ea recepción dos alumnos farase de acordo co programa de actividades e serán establecidas individualmente para cada alumno. Ambos os centros teñen que concordar; Tendo en conta as orixes sociais, culturais e profesionais de cada lugar de traballo.
Segundo EASD coas empresas de planificar un programa para completar con éxito o currículo da escola.
O perfil de cada alumno será avaliado de escoller o lugar de traballo; Así como a súa especialidade, preferencias e habilidades. Un acordo bilateral explicar as condicións: as características do traballo, horas de traballo, licenzas, o nome do titor e competencias a adquirir.

E) A mellora da xestión e do financiamento
A escola pode administrar, administrativas, de recursos humanos e financeiros da mobilidade. Isto asegura a execución do programa Erasmus calidade.
O financiamento será estudada para cursos preparatorios e de idiomas para as visitas EILC se non a primeira lingua.
Todas as decisións económicas son tomadas e administrado polo Consello de Economía e do Consello Escolar.