search


Dpto. Calidade

DEPARTAMENTO DE CALIDADE E PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS

As funcións do Departamento:
ROC- Decreto 61/2011 de 24 de marzo de 2011 – Artigo 26º
Departamento de calidade e promoción das ensinanzas:
1. O departamento de calidade e promoción das ensinanzas estará composto polas xefaturas dos departamentos da escola.
2. Dentro deste departamento incluiranse as figuras dos coordinadores ou das coordinadoras de formación do profesorado, de tecnoloxía da información e da comunicación (TIC), de biblioteca e de programas internacionais.
3. Son competencias deste departamento:
a) Deseñar e implantar os procedementos do plan de xestión de calidade e mellora continua, garantindo o seu desenvolvemento e o seu mantemento no funcionamento da escola.
b) Dirixir e coordinar as auditorías internas ou externas en función do establecido no plan de xestión de calidade.
c) Dirixir e coordinar as actividades referidas á innovación educativa e tecnolóxica, así como proxectos de investigación, e a súa transferencia nos procesos empresariais e nas súas aplicacións didácticas.
d) Realizar o seguimento do plan de actividades de formación do profesorado.
e) Organizar o mantemento do equipamento do centro relacionado coas tecnoloxías da información.
f) Elaborar a programación do departamento e a memoria que avalíe todas as actuacións, coas correspondentes propostas de mellora de cara ao futuro.
g) Aqueloutras funcións que a consellería competente ou a dirección do centro lle poidan asignar.

EASD.OU.DptoCalidade.pages