search


Calidade

DEPARTAMENTO DE CALIDADE E PROMOCIÓN DAS ENSINANZAS

A estratexia da calidade
A Escola de Arte e Superior de Deseño (EASD) Antonio Faílde de Ourense, como centro público dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, está comprometida con garantir a calidade e promover a excelencia na sua oferta formativa, tal e como se recolle no Reglamento Orgánico de Centro (ROC).
Nestes momentos a EASD está traballando, xunto as outras tres EASD de Galicia, no deseño e progresiva implantación dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC) de acordo coa normativa ISO, que será común ós catro centros e que dará lugar a Rede de Escolas de Arte e Superiores de Deseño de Galicia.
Este SGIC comenzará a implantarse ao longo do curso académico 2017/2018 e, a partir de ahí, tal e como se establece no ROC, haberá avaliacións internas e externas destinadas a pescudar o nivel de logros do centro, de acordo cos requerimentos sociais de formación nas Ensinanzas Artísticas Profesionais (EE.AA.PP) e nas Ensinanzas Artísticas Superiores (EE.AA.SS). A información obtida nestes procesos deberá servir para ratificar, modificar ou substituir calquer elemento que incida no procedemento de ensino e aprendizaxe, sempre co obxectivo de mellorar a calidade da oferta formativa e a mellor inserción social e laboral do noso alumnado.
Por outra banda, as Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño Gráfico e Deseño de Interiores están suxeitas ao convenio firmado en novembro de 2014 entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), polo cal deberán adaptar unha serie de protocolos e liñas de actuación ao establecido na Guía para o seguimento das titulacións superiores de ensinanzas artísticas, deseñada pola ACSUG. Este proceso de axuste e mellora deberá rematar, nos vindeiros anos, na acreditación destas ensinanzas superiores.
O Departamento de Calidade e Promoción das Ensinanzas (DCPE) é o organo colexiado responsable de deseñar e implantar os procedementos de calidade e mellora continua, ademais de dirixir e coordinar as auditorias internas e externas e outra serie de tarefas que se recollen no Artigo 26 do ROC.
Ademais, a Área de Calidade e Promoción das Ensinanzas é unha das tres Áreas Funcionais da EASD e ten a responsabilidade directa na xestión da calidade, na promoción das ensinanzas, na formación do profesorado, nos programas internacionais e na relación con empresas, estudos ou talleres. Esta área está baixo a coordinación da vicedirección da escola.
O Xefe do Departamento de Calidade (DCPE) é Armando García Ferreiro (armando@edu.xunta.es)
O Vicedirector e responsable do Área de Calidade é Xosé Manuel González Rivera (ribeira@edu.xunta.es)