search


Aviso legal

AVISO LEGAL DE ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE”

O presente aviso legal (en diante, o “Aviso Legal”) regula o uso do servizo do portal de Internet http://www.escolarte.com (en diante, o “Web”) de ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” Avda. da Universidade, nº 18, A Cuña 32005 Ourense (Ourense) con CIF Q 8255005.

 

Lexislación
Así mesmo, a utilización do Portal encóntrase sometida igualmente a todos os avisos, regulamentos de uso e instrucións, postos en coñecemento do Usuario por ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” que substitúen, completan e/ou modifican o presente Aviso Legal.

Con carácter xeral as relacións entre ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” cos Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes na Web, atópanse sometidas á lexislación e xurisdición españolas.

Para calquera cuestión litigiosa ambas as partes, ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense á xurisdición e competencia exclusiva dos Xulgados e Tribunais de Ourense (España).


Uso e acceso de Usuarios
O Usuario queda informado, e acepta, que o acceso á presente Web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE”.

A Empresa resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas na súa Web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados nos seus servidores.

A utilización do Portal atribúe a condición de usuario do Portal (en diante, o “Usuario”) e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal na versión publicada por ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” no momento mesmo en que o Usuario acceda ao Portal. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar o Portal, xa que aquel pode sufrir modificacións.


Propiedade intelectual e industrial
Os dereitos de propiedade intelectual do contido das páxinas Web, o seu deseño gráfico e códigos son titularidade de ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” e, por tanto, queda prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que se poida realizar cos contidos das súas páxinas Web nin aínda citando as fontes, salvo consentimento por escrito de ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE”.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintos de calquera clase contidos nas páxinas Web de ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” son propiedade dos seus donos e están protexidos
por lei.


Contido da Web e ligazóns (links)
ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” non se responsabiliza do mal uso que se realice dos contidos das súas páxinas Web, sendo exclusiva responsabilidade da persoa que accede a eles ou os utilice.

ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” non asume responsabilidade algunha pola información contida en páxinas Web de terceiros ás que se poida acceder por ligazóns (links) ou buscadores das páxinas Web de ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE”.

A presenza de ligazóns (links) nas páxinas Web de ESCOLA DE ARTE E SUPERIOR DE DESEÑO “ANTONIO FAÍLDE” ten finalidade meramente informativa e en ningún caso supón suxestión, invitación ou recomendación sobre os mesmos.